image banner
Chương V Lịch sử Đảng bộ xã Hải Nam: Phấn khởi, tin tưởng vững bước tiến lên xây dựng XHCN và bảo vệ tổ quốc, góp phần đánh thắng chiến tranh biên giới (1976 - 1986)
Phấn khởi, tin tưởng vững bước tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc, góp phần đánh thắng chiến tranh biên giới (1976 - 1986)

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã toàn thắng , kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thắng lợi oanh liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, kết thúc vẻ vang quá trình 30 năm chiến đấu giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc bắt đầu từ cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, chấm dứt ách thống trị hơn 1 thế kỷ của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, làm cho tổ quốc ta độc lập, thống nhất và cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đảng bộ Hải Nam quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nNhị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ nhất, Nghị quyết Đại hội đại biểu huyện Đảng bộ lần thứ 13, Đại hội Đảng bộ Hải Nam lần thứ 15 đề ra những nhiệm vụ cụ thể là: Ra sức phát triển nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ vững chắc làm ra nhiều lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và xuất khẩu, tăng nhanh tích luỹ vốn, dần dần từng bước nâng cao và cải thiện đời sống nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước.

Trong lúc nhân dân cả nước đang ra sức tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và lao động sản xuất vừa hàn gắn vết thương chiến tranh và bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ II. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước nói chung, xã Hải Nam nói riêng có tư tưởng hoà bình nghỉ ngơi thì tháng 8 năm 1977 bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc vào biên giới phía Nam nước ta. Sau đó chúng lại tiếp tục xâm lấn biên giới phía Bắc (ngày 17 tháng 2 năm 1979) chúng gây cản trở rất lớn cho việc sản xuất và hàn gắn vết thương chiến tranh. Trước tình hình ấy, nghị quyết của ban chấp hành trung ương Đảng chỉ rõ: Đây là kẻ thù mới rất nguy hiểm của nhân dân ta và chuyển từ hoà bình sang vừa có hoà bình, vừa có chiến tranh: Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đi vào thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chấp hành nghị quyết của trung ương Đảng, quán triệt tinh thần nghị quyết của tỉnh và của huyện, Đảng bộ và nhân dân Hải Nam quyết tâm hoàn thành thắng lợi hai nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ và nhân dân Hải Nam đã tập trung sức người đầu tư tiền vốn, vật tư vào mặt trận nông nghiệp phấn đấu đưa năng suất trên toàn bộ diện tích cây trồng đạt 85 tạ 42 năm 1976 đưa lên 10 tấn ha của những năm sau, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân tăng tích luỹ vốn cho hợp tác xã và hoàn thành nghĩa vụ cho nhà nước.

Đảng bộ Hải Nam đẩy mạnh 3 cuộc cách mạng: Quan hệ sản xuất, khoa học kỹ thuật, văn hóa và tư tưởng, lấy cách mạng khoa học kỹ thuật làm then chốt. Hai năm xác định thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu, nên những năm qua phát huy những công trình thuỷ nông của mấy năm trước là tưới tiêu riêng biệt qua thực tế trên đồng ruộng Hải Nam là phải tưới tiêu kết hợp. Thực hiện biện pháp thuỷ lợi nói trên xã Hải Nam đã đi vào tu bổ xây dựng các cầu cống lớn, tôn cao bờ vùng, tạm nạo vét mương máng, củng cố kiện toàn tổ tưới tiêu từ đội sản xuất đến hợp tác xã, trang bị ba máy bơm nước để chống hạn và chống úng.

Phân bón là cơ sở, Hải Nam đã thực hiện mỗi đội sản xuất và trại chăn nuôi tập thể có một nhà ủ phân phát động mạnh mẽ phong trào làm phân bón, thực hiện nhà nhà làm bèo, người người thả bèo dâu. Mỗi hiệu “rừng điền thanh”  cho vụ mùa “biển bèo dâu, núi phân bùn” cho vụ chiêm xuân đạt kết quả qua các năm đều đạt 100 % diện tích bèo dâu, ba khối phân bùn 120 gánh phân chuồng cho một mẫu bắc bộ.

Đảng bộ Hải Nam xác định giống là tiền đề đã lãnh đạo loại bỏ giống cũ, năng suất thấp lựa chọn giống mới có năng suất cao phù hợp với đồng ruộng Hải Nam như giống “VN10” cho vụ chiêm và mộc tuyền thuần chủng cho vụ mùa, xây dựng đội sản xuất giống. Thực hiện cấy theo lối mới “Đi ngang bước chéo” lấy sấp đâm ngửa cấy dầy vừa phải, chăng dây thẳng hàng theo đúng kỹ thuật đã tập huấn. Đảng bộ đã quan tâm lãnh đạo, xây dựng đội phòng trừ từ đội sản xuất đến hợp tác xã, trang bị đầy đủ bình bơm, dụng cụ nên mấy năm qua, mặc dầu sâu bệnh trên đồng ruộng Hải Nam diễn ra rất ác liệt, nhưng với khẩu hiệu “cứu lúa như cứu hoả” Đảng bộ đã phát động phong trào, toàn Đảng, toàn dân diệt sâu như diệt giặc nên giàn lúa của Hải Nam vẫn phát triển. Tuy nhiên do sâu bệnh gây tác hại nhưng nhờ biện pháp tích cực phòng trừ nên có thiệt hại nhưng không đáng kể.

Đi đôi với những biện pháp trên, Đảng bộ vẫn coi trọng khâu làm đất. Đã có biện pháp để duy trì đàn trâu bò sẵn có và hàng năm mua thêm đảm bảo khâu thời vụ thực hiện “ba thứ quân” sức trâu, sức người và máy. Từng bước thực hiện đưa cơ giới vào nông nghiệp nâng khâu làm đất chiếm 40 – 50 % cho nên vừa qua xã Hải Nam đã mua 2 máy công nông và một máy cày để chủ động khâu thời vụ.

Do mạnh dạn áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đầu tư sức người và vật tư tiền vốn nên mấy năm qua Hải Nam năng suất vẫn đi lên huyện đã tổ chức hội nghị đầu bờ tham quan giàn lúa VN10 tốt và thuần chủng để rút kinh nghiệm.

Năng suất qua các năm:

Năm 1976 đạt 85.62 tạ; năm 1977 đạt 70.08 tạ; năm 1978 đạt 50.8 tạ; năm 1979 đạt 56.29 tạ; năm 1980 đạt 61.26 tạ.

Trong mấy năm qua có những năm năng suất đạt thấp là do:

Lãnh đạo về thưởng phạt chưa nghiêm minh. Thời tiết diễn biến ác liệt như bão, lụt, rét, sâu bệnh phá hoại. Về cơ chế quản lý chưa phù hợp với cách phân phối theo định lượng. Nhất là từ năm 1980 thực hiện chỉ thị 100 của ban bí thư trung ương Đảng. Khóan sản phẩm cuối cùng đến nhóm và người lao động. Chấp hành nghị quyết của Huyện uỷ. Đảng bộ đã đề ra: Lấy đội sản xuất số 3 thuộc chi bộ ba làm điểm khóan sản phẩm cuối cùng đến người lao động qua một vụ làm thử đạt kết quả vượt sản lượng khóan 100.000 kg. Tổng số hộ nhận ruộng là 72 trong đó có 64 hộ vượt, 3 hộ đạt, 5 hộ hụt (184 kg). Từ đó Đảng bộ đã rút ra bài học kinh nghiệm: Ta đã phát huy quyền làm chủ tập thể của xã viên. Tinh thần đoàn kết gắn bó giữa cán bộ và xã viên tốt hơn trước. Thực hiện phân bổ, tận dụng lao động, điều hoà công điểm, giảm ngày trời, bảo đảm kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng sản phẩm và nâng cao đời sống xã viên. Những kinh nghiệm trên đây đã được tỉnh, huyện và các ban ngành của trung ương tổng kết hội nghị đã đi đến kết luận, cách lãnh đạo của Đảng bộ và cách làm của đơn vị sản xuất số ba như vậy là được.

Tháng 3 /1981 xã Hải Nam có vinh dự được lên tỉnh báo cáo về chỉ đạo và thực hiện đạt kết quả tốt rút ra các bài học kinh nghiệm. Đồng chí Mai Bằng Cử-Bí thư Đảng bộ xã đã thay mặt Đảng bộ và nhân dân xã Hải Nam lên báo cáo đồng chí Trường Chinh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Được đồng chí Tạ Hồng Thanh-Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam Ninh về thăm động viên và cổ vũ phong trào. Chỉ thị 100 của Ban bí thư Trung ương Đảng chỉ rõ Đảng bộ và nhân dân Hải Nam liên tục trong những năm qua đạt năng suất cao.

 Cuối năm 1980 Đảng bộ phát động các đội sản xuất trong toàn xã đi vào khóan sản phẩm cuối cùng đến người lao động với khí thế hào hùng phấn khởi tin tưởng. Được chỉ thị 100 của ban bí thư trung ương Đảng chỉ rõ, Đảng bộ và nhân dân Hải Nam thực hiện trong những năm qua liên tục đạt năng suất cao, năm 1982 xã Hải Nam được Bộ nông nghiệp tặng lá cờ là xã nhiều năm có năng suất cao (1 trong 10 xã của huyện Hải Hậu). Năm 1981 đạt 80 tạ/ ha; năm 1982 đạt 95.60 tạ/ ha; năm 1983 đạt 95.73 tạ; năm 1984 đạt 94.95 tạ; năm 1985 đạt 89.75 tạ.

Ngoài cây lúa Đảng bộ Hải Nam tập trung chỉ đạo cây màu. Trong mấy năm qua tương đối toàn diện có hiệu quả kinh tế cao như: cây khoai nước, cây khoai tây, cây cà chua trên chân 2 vụ lúa. Cây khoai lang, su hào, cải bắp, cây ngô trên chân mạ mùa năm 1978, được huyện tổ chức “hội nghị đầu bờ” để rút kinh nghiệm.

Đi đôi với sản xuất nông nghiệp Hải Nam còn chú trọng thâm canh cây cói. Hàng năm Hải Nam đã đầu tư hàng vạn ngày công đắp bờ bối cải tạo đồng ruộng, diệt cỏ dại, làm bờ vùng, đầu tư phân bón, giống tốt, củng cố đội chuyên làm cói, mua sắm công cụ cải tiến. Mặc dầu tổng sản lượng có giảm nhưng năng suất vẫn đi lên, đảm bảo có nhiều nông sản hàng hóa bán cho nhà nước. Năm 1978 được tỉnh mở hội nghị đầu bờ để rút kinh nghiệm là một xã có diện tích năng suất và sản lượng lớn nhất của huyện Hải Hậu.

Thực hiện Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành trung ương Đảng: Dần dần đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính. Đảng bộ Hải Nam trong mấy năm qua đã coi trọng chỉ đạo ngành chăn nuôi đại gia súc và gia cầm ở cả hai khu vực tập thể và gia đình xã viên. Củng cố cơ sở vật chất, lựa chọn giống lai tốt, đầu tư thức ăn, xây dựng đội thú y từ hợp tác xã đến đội sản xuất có đủ thuốc, hàng quý tổ chức tiêm phòng đề ra chế độ đối với con nái và con đực giống có chế độ khen thưởng kịp thời nên đàn lợn phát triển tăng cả về số lượng và trọng lượng xuất chuồng. Do tình hình cơ chế quản lý và phương thức sản xuất có thay đổi nên chăn nuôi tập thể cũng phải thay đổi từ chăn nuôi tập thể chuyển sang hình thức nuôi lợn gia công nên đàn lợn vẫn được duy trì về số lượng, trọng lượng xuất chuồng tăng. Ngoài chăn nuôi lợn Hải Nam còn phát triển chăn nuôi bò, nuôi vịt và nuôi cá. Kết quả thu nhập của ngành chăn nuôi chiếm 25 % tổng thu nhập của hợp tác xã nông nghiệp.

Trồng trọt, chăn nuôi được phát triển, Đảng bộ Hải Nam vẫn coi trọng phát triển ngành nghề tăng thu nhập cho hợp tác xã nâng cao đời sống xã viên có nhiều hàng hóa bán cho nhà nước như dệt chiếu, vê đay, in hấp, sản xuất vôi, gạch ngói, bốc vác, thuyền vận chuyển, quản lý thợ mộc, thợ nề, phát triển trồng ớt, trồng đay v.v..đưa tổng thu nhập của ngành nghề chiếm 30 % tổng thu nhập của hợp tác xã. Kết quả cụ thể: 110.000 lá chiếu, 2 triệu viên gạch, 800.000 viên ngói, 150 tấn vôi. Ngoài phát triển kinh tế tập thể, Đảng bộ Hải Nam đã đi vào lãnh đạo phát triển kinh tế phụ gia đình xã viên theo đúng hướng góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống xã viên.

Song song với phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, Đảng bộ Hải Nam đã lãnh đạo củng cố ba ngọn cờ hồng ở nông thôn, nó là “chân kiềng, đòn xeo” hỗ trợ lẫn nhau đẩy mạnh sản xuất phục vụ đời sống, ổn định giá cả, lưu thông tiền tệ.

Mấy năm qua, Đảng bộ đã đi vào lãnh đạo củng cố tổ chức quản lý, tăng cường những cán bộ, đảng viên có năng lực, có trình độ quản lý, nên ba ngọn cờ hồng ở nông thôn vẫn được củng cố và phát triển. Phong trào thi đua đã xuất hiện những tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa trên 10 năm như: Đội 1, đội 2, đội 3, đội 4 và đội 9. Đó là những nhân tố thúc đẩy phong trào hợp tác hóa nông nghiệp đang trên đà đi lên, giữ vững là những đơn vị tiên tiến.

Phong trào lao động sản xuất được đẩy mạnh, về mặt phúc lợi cũng được quan tâm đầu tư. Nhiều công trình công cộng được xây dựng như: Trường phổ thông cơ sở, nhà mẫu giáo, nhà giữ trẻ, nhà văn hóa và nhà kho, sân phơi, cầu cống, các tuyến đường trục, đường liên thôn, liên đội được mở rộng và cải tạo.

Mặc dù những năm qua có nhiều khó khăn về vật tư, tiền vốn, nguyên vật liệu nhưng sản xuất vẫn phát triển, đời sống nhân dân Hải Nam vẫn được ổn định có mặt được cải thiện. Mức ăn cộng màu là 22.1 kg/tháng cho một đầu người, về nhà cửa 95 % được sửa sang lại trong đó có 72 % nhà gạch hoặc mái bằng, việc đi lại học hành khám chữa bệnh, giải trí, nghe đài, đọc sách báo, xem phim… Đang trên đà đi lên con người mới nên đã có 2/3 số gia đình được cấp giấy công nhận là gia đình văn hóa mới.

Sau khi bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc ồ ạt đưa 60.000 quân vào nước ta. Ban Chấp hành trung ương Đảng đã chỉ rõ, âm mưu thâm độc và ý đồ gây tác hại của chiến tranh biên giới, xác định kẻ thù và nhiệm vụ cụ thể của toàn Đảng và toàn dân. Đảng bộ Hải Nam giáo dục cho thanh niên sẵn sàng lên đường cầm súng bảo vệ Tổ quốc phát huy truyền thống của quê hương, gia đình lớp lớp thanh niên hàng năm lên đường nhập ngũ đảm bảo chính sách, số lượng vượt, đạt chất lượng cao giữ vững truyền thống là xã giao quân trong 2 thời kỳ kháng chiến chỉ có đủ và vượt không bao giờ thiếu. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn được giữ vững.

* Kết quả chi viện qua các năm: Năm 1976 giao 78 quân; năm 1977 giao 74 quân; năm 1978 giao 237 quân; năm 1979 giao 72 quân; năm 1980 giao 45 quân; năm 1981 giao 42 quân; năm 1982 giao 70 quân; năm 1983 giao 71 quân; năm 1984 giao 73 quân; năm 1985 giao 75 quân.

Trong lúc thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược, Đảng bộ Hải Nam vẫn quan tâm đến việc xây dựng củng cố các đoàn thể quần chúng và các ban ngành trong toàn xã ngang tầm với nhiệm vụ chính trị. Hải Nam là một xã có truyền thống hiếu học, trong mấy năm qua Đảng bộ và nhân dân Hải Nam tập trung xây dựng cơ sở vật chất các ngành học trong xã: Phổ thông, bổ túc, mẫu giáo, nhà đọc sách, thư viện, phòng thí nghiệm, phương tiện đồ dùng giảng dạy (bảng, bàn, ghế). Trong trường học có phong trào thi đua với Cẩm Bình “Dạy tốt, học tốt” đang trên đà phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay cứ 10 người dân có 4 người đi học, một truyền thống hiếu học. Ngày nay con em xã Hải Nam đã có: 84 người học hết trung học, 77 người học xong đại học, 4 trên đại học, trường phổ thông cơ sở có 35 lớp gồm 1.389 cháu, lớp mẫu giáo có 12 gồm 650 cháu, bổ túc văn hóa có ba lớp trên 100 người học, số em học cấp ba 125.

Ngành y tế Hải Nam trong những năm qua, cũng có bước trưởng thành về nhiều mặt nhất là công tác tổ chức, củng cố mạng lưới y tế viên xuống tận đội sản xuất, và có phân cấp quản lý rõ ràng. Cán bộ trong trạm được nâng cao về chuyên môn thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, sửa sang cơ sở vật chất, mua sắm y cụ để phục vụ nhân dân như khám bệnh và điều trị tốt. Đặc biệt đã dập tắt được những vụ dịch trong xã xảy ra. Thực hiện phong trào sinh đẻ có kế hoạch đạt kết quả cao hàng năm đạt chỉ tiêu huyện giao từ 3 % năm 1975 đến nay xuống 1.9% năm 1986. Ngoài việc chuyên môn trạm còn trồng cây chế biến thuốc nam và xây dựng 2 quầy thuốc đông, tây y. Trạm xá xã Hải Nam đang trên đà đi lên để đáp ứng với nhiệm vụ thời gian tới.

Trong quá trình lãnh đạo nhân dân thực hiện 2 nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Hải Nam luôn luôn quan tâm đến việc học tập lý luận chủ nghĩa Mác-Lê Nin cho cán bộ đảng viên, đến nay cấp uỷ đảng đi học trường đảng tỉnh 15 đồng chí, trường đảng huyện 91 đồng chí, đảng viên mở lớp tại xã 27 đồng chí sau một năm học tập thi kiểm tra 100 % từ đạt yêu cầu đến khá. Mấy năm qua Đảng bộ Hải Nam đang đi lên về chất lượng và về số lượng, có quan điểm lập trường kiên định, tính đảng và tính tiền phong gương mẫu. Đến ngày 3 tháng 6 năm 1980 Đảng bộ Hải Nam được phát thẻ đợt I là 174 chiếm 79 %. Qua việc rèn luyện và học tập về phẩm chất, nâng cao về tổ chức không ngừng phát triển Đảng, đến năm 1986 Đảng bộ có 378 đảng viên trên 10 năm chiến đấu với đồng ruộng.

Đảng bộ Hải Nam vẫn vững vàng đi lên, là Đảng bộ “4 tốt” từ năm 1967 đến nay.

Trong quá trình Đảng bộ đi lên cả về phẩm chất và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, qua quá trình ấy lửa thử vàng thì cũng còn một số ít đảng viên thóai hóa biến chất, phải thi hành kỷ luật đưa ra khỏi hàng ngũ của Đảng là 15 (khai trừ về tham ô 7 lưu đảng 7 về đạo đức, 1 cảnh cáo về nguyên tắc Đảng. Tỷ lệ bị xa thải là 0.4 % so với tổng số đảng viên).

Số đảng viên qua các năm:

Năm 1986 có 238 đảng viên

Năm 1981 có 318 đảng viên

Năm 1977 có 2454 đảng viên

Năm 1982 có 322 đảng viên

Năm 1978 có 2564 đảng viên

Năm 1983 có 345 đảng viên

Năm 1979 có 264 đảng viên

Năm 1984 có 345 đảng viên

Năm 1980 có 292 đảng viên

Năm 1985 có 355 đảng viên

Trong mấy năm qua, Đảng bộ Hải Nam luôn luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng thế hệ thanh niên hiểu biết về đoàn, giáo dục về truyền thống dân tộc, quê hương và truyền thống gia đình nên những năm qua đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Hải Nam vẫn phát huy được truyền thống trong những năm chiến tranh, gương mẫu đi đầu trong các phong trào “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”; “Phong trào ba xung kích làm chủ tập thể”; phong trào “ba khoan”cũng được phát triển sôi nổi trong hàng ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên. Lực lượng thanh niên còn làm lòng cột trong tổ chức đội thuỷ lợi 202, tham gia đội làm cói, đội phòng trừ sâu bệnh. Phong trào nhận thửa ruộng cánh đồng cao sản được thực hiện rộng rãi. Phong trào thả bèo dâu làm phân bùn, chế biến phân được thanh niên đi đầu, thanh niên lên đường gia nhập quân đội, đi xây dựng vùng quê hương mới làm giàu cho Tổ quốc v.v...Trong những phong trào này, nhiều cán bộ đoàn viên đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Trong phong trào thi đua của phụ nữ Hải Nam nói riêng và cả nước nói chung, Đảng bộ Hải Nam đã xác định lực lượng phụ nữ ở nông thôn là động lực chiếm 90 % trong tổng số lao động sản xuất. Đảng bộ có chủ trương phát động phong trào phụ nữ “Ba đảm đang” nuôi con khoẻ, dạy con ngoan và phát động phong trào xây dựng người phụ nữ mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như Bác Hồ đã tặng phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng “Kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Phụ nữ Hải Nam luôn luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác ở nông thôn, phong trào cấy chăng dây thẳng hàng, phong trào chắt chẻ cói, phong trào đi bộ đội cũng khá sôi nổi (có 275 chị em tham gia quân đội qua các đợt tuyển quân). Phong trào sinh đẻ có kế hoạch, phong trào chăn nuôi, gửi tiền tiết kiệm, phong trào đi xây dựng vùng kinh tế mới kể cả mấy năm có chiến tranh ác liệt cũng như trong xây dựng hoà bình được rèn luyện và thử thách đã có 54 chị em đứng trong hàng ngũ của Đảng, số chị em tham gia cấp uỷ, giữ cương vị lãnh đạo xã hội và quản lý kinh tế, đến nay đã có những cô giáo mẫu, những bà mẹ giỏi, phụ nữ Hải Nam thể hiện vững vàng trong chiến đấu, trưởng thành trong xây dựng và đang bước trên con đường xây dựng và trưởng thành người phụ nữ mới ở nông thôn xã hội chủ nghĩa.

Hơn 10 năm qua Đảng bộ Hải Nam đã lãnh đạo và thực hiện hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước kể cả lương thực,  thực phẩm, lên đường nhập ngũ và các nghĩa vụ khác. Kết quả 10 năm đạt được: 4.844 tấn lương thực;  497 tấn thực phẩm; 2.755 tấn sản phẩm cói chẻ và có 707 Thanh niên lên đường nhập ngũ.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1