image banner
Một số điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội
Theo Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014 (gọi tắt là Luật 2014), được quy định chi tiết một số điều tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 mở rộng đối tượng tham gia BHXH.

Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại luật người lao động Việt nam đi làm việc tại nước ngoài. Người nước ngoài làm việc tại Việt nam có giấy phép lao động, có chứng chỉ, có giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt nam cấp, được tham gia BHXH bắt buộc. Luật BHXH 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (gọi tắt là Luật 2006) chưa quy định đối tượng này phải tham gia BHXH.

Trường hợp tham gia BHXH tự nguyện theo Luật mới không giới hạn độ tuổi khi dừng đóng (luật 2006 quy định nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi) và mức đóng tối thiểu là 22% mức sàn hộ chuẩn hộn ghèo khu vực nông thôn, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (Luật 2006 quy định mức đóng theo lộ trình từ 16% đến cao nhất là 22% theo khả năng của người lao động nhưng thấp nhất bằng mức lương cơ sở, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở).

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiềnlương do người sử dụng lao động quyết định; Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017,tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụcấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động (HĐLĐ). Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong HĐLĐ.

           Điểm mới của chế độ ốm đau thai sản là cách tính trợ cấp 1 ngày theo tháng chia cho 24 ngày (Luật 2006 tháng chia 26 ngày). Với trợ cấp thai sản bổ sung thêm người lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng trợ cấp thai sản do Chính phủ quy định. Lao động nam có vợ sinh con được nghỉ 5 ngày hưởng BHXH, được trợ cấp 1 lần bằng 2 tháng lương cơ sở với trường hợp chỉ cha tham gia BHXH.

           Về chế độ hưu trí; Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu hội được tính như sau: Người lao động nghỉ hưu từ ngày 01/01/2016 đến trước ngày 01/01/2018,tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%; Đối với lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%;mức tối đa bằng 75%; Lao động nam nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. Như vậy từ năm 2022 trở đi Nam tham gia BHXH 35 năm được hưởng 20 năm đầu bằng 45%, 15 năm tiếp theo x 2% = 30% tổng cộng bằng 75% (Luật 2006 nam tham gia 30 năm được hưởng 15 năm đầu bằng 45%, 15 năm tiếp theo x 2% = 30% tổng cộng bằng 75%); Nữ tham gia BHXH 30 năm được hưởng 15 năm đầu bằng 45%, 15 năm tiếp theo x 2 %= 30% tổng cộng bằng 75% (Luật 2006 nữ tham gia 25 năm được hưởng 15 năm đầu bằng 45%, 10 năm tiếp theo x 3% = 30% tổng cộng bằng 75%)

Theo Luật BHXH 2014 Lao động nam có 35 năm đóng BHXH mới được hưởng mức tối đa 75% (luật 2006 chỉ cần 30 năm). Lao động nữ cần có 30 năm đóng BHXH mới được hưởng mức tối đa 75% (luật 2006 chỉ cần 25 năm)

Về tuổi nghỉ hưu trí tại luật 2014 so với luật 2006 cơ bản không thay đổi, điểm khác với người về hưu trước tuổi theo luật 2014 giảm 2% cho 1 tuổi khi về hưu trước tuổi (luật 2006 giảm trừ 1%). Điểm mới của luật 2014 là lao động Nữ không chuyên trách xã, thị trấn có 15 năm đến 20 năm đóng BHXH được nghỉ hưởng lương hưu khi đủ 55 tuổi.

Điều kiện hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động tăng dần theo độ tuổi cụ thể như sau: theo luật 2006 nam dưới 50 tuổi, nữ dưới 45 tuổi có 20 năm đóng BHXH mất sức lao động 61% trở lên được hưởng lương hưu, trừ 1% cho 1 tuổi, theo Luật 2014 từ 01/01/2016 nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi, từ 01/01/2017 nam đủ 52 tuổi, nữ đủ 47 tuổi cho đến năm 2020 nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi giám định sức khỏe lao động mất 61% trở lên mới đủ điều kiện hưởng lương hưu và giảm trừ 2% cho 1 tuổi, như vậy nam sinh năm 1966, nữ sinh năm 1971 phải đến năm 2021,nam sinh năm 1967 nữ sinh năm 1972 phải đến năm 2022 mới đủ điều kiện nghỉ hưởng lương hưu thấp hơn khi đã có 20 năm đóng BHXH, theo quy định của Luật BHXH mới trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến năm 2020 áp dụng được cho người lao động năm sinh năm 1965 về trước, nữ sinh năm 1970 về trước nghỉ hưởng lương hưu thấp hơn khi đã có 20 năm đóng BHXH, những lao động nam sinh sau năm 1966 phải đủ 55 tuổi, nữ sinh sau năm 1971 phải đủ 50 tuổi mới áp dụng nghỉ hưởng lương hưu thấp hơn khi đã có 20 năm đóng BHXH. Điểm mới của luật 2014 với nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được hưởng lương hưu theo mức thấp hơn (Luật 2006 không có quy định này)

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần được quy định như sau: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau: Bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 01/01/1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu; Bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 06 năm; Bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/12/2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 08 năm; (như Luật 2006) theo luật 2014 bổ sung: Bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm; Bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm; Bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm; Bắt đầu tham BHXH từ ngày 01/01/2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

Đối với BHXH 1 lần được hưởng khi Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH; hoặc Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế (luật 2006 không quy định điểm này); được hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; cho 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trợ cấp tuất có điểm bổ sung so với Luật BHXH năm 2006 là người lao động có trên 15 năm đóng BHXH chưa hưởng trợ cấp 1 lần, người hưởng lương hưu trợ cấp BHXH từ trần, thân nhân gồm con chưa đủ 18 tuổi, trên 18 tuổi bị mất sức lao động 81% trở lên, vợ(chồng) bố, mẹ đẻ, bố mẹ vợ (chồng) nếu nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi, thân nhân được lựa chọn chế độ tuất thường xuyên không quá 4 người hưởng mức trợ cấp 1 người bằng 50% mức lương cơ sở hoặc có nguyện vọng hưởng trợ cấp một lần trừ trường hợp có con nhỏ dưới 6 tuổi, có thân nhân mất khả năng lao động 81% trở lên (luật 2006 nếu có thân nhân hưởng trợ cấp hàng tháng thì không xét hưởng tiền tuất 1 lần) theo luật 2014 trợ cấp một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; cho 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Tin liên quan
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 116
  • Trong tuần: 2 488
  • Tất cả: 213105