image banner
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG CẤP ỦY - DẤU ẤN MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

       Tháng 8/2023 đánh dấu kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023); tháng 10/2023, đánh dấu kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2023), Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023), Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2023) và 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023). Đây là những mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành và ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng trong sự nghiệp vĩ đại của cách mạng Việt Nam cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng. Các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Công tác tư tưởng luôn được Đảng ta xác định là mặt trận quan trọng hàng đầu. Ngay sau Hội nghị thành lập Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, là cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, ngày 01/8/1930 nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã cho xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 01/8”. Ngay sau khi tài liệu phát hành đã tạo tiếng vang lớn, cổ vũ các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ cuộc đấu tranh chống đế quốc, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 01/8 trở thành một dấu mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá có ý nghĩa trong công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Đến năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác tổ chức, coi đó là vấn đề trọng yếu liên quan đến sự vững mạnh của Đảng, là một bộ phận chủ yếu hợp thành và có tính chất quyết định thắng lợi trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ngày 14/10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất tại Hương Cảng đã quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay). Với ý nghĩa lịch sử đó, ngày 14/10 hằng năm được lấy là ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, công tác xây dựng Đảng đều đặt ra cho công tác tổ chức cán bộ những nhiệm vụ cụ thể, đòi hỏi phải được đáp ứng kịp thời; công tác tổ chức và cán bộ đã tập trung vào việc thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu mà Đảng và cách mạng đặt ra. Thông qua hoạt động thực tiễn, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu giúp Đảng củng cố, phát triển tổ chức của hệ thống chính trị và tuyển chọn được những cán bộ, đảng viên, những nhân tài, trung kiên cho Đảng, cho cách mạng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Công tác dân vận là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa sống còn của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. 93 năm qua, với các tên gọi khác nhau (Ban Công vận, Bộ Dân vận, Ban Dân vận - Mặt trận và từ 1981 đến nay là Ban Dân vận), bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận không ngừng lớn mạnh và hoàn thành tốt công tác tham mưu cho Trung ương và cấp ủy các cấp trên lĩnh vực được giao. Từ tháng 10/1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật số ra ngày 15/10/1949. Nội dung bài báo được coi là “Cương lĩnh công tác dân vận” của Đảng. Chính vì vậy, vào tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” và trên cơ sở sự ra đời của hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15/10/1930 là Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định lấy ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để cùng nhau học tập và thực hiện những lời Bác Hồ dạy về công tác dân vận.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ  tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, xác định kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng, muốn lãnh đạo thì phải kiểm tra, không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Để đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 16/10/1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Từ đây, công tác kiểm tra Đảng có bước phát triển toàn diện, cùng với các ban xây dựng Đảng, góp phần to lớn vào những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Điều đáng tự hào là trong mọi thời kỳ của cách mạng, dù trong thời kỳ chiến tranh giải phóng đất nước hay thời kỳ xây dựng đất nước và kể cả những thời điểm thử thách gay go, quyết liệt nhất, đội ngũ cán bộ kiểm tra vẫn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, tin tưởng ở sự lãnh đạo và chấp hành nghiêm đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; có ý thức tổ chức kỷ luật và lối sống liêm khiết, trong sạch, trung thực, lành mạnh, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có thể khẳng định: Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy” là truyền thống tốt đẹp, tôn chỉ, mục đích của cơ quan kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp. Ngày 16/10/1948 được lấy là ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng. 

Văn phòng cấp ủy được Đảng xác định là một cơ quan chuyên môn trực tiếp giúp cấp ủy điều hành công việc, hoạt động văn phòng được hình thành từ khi Đảng mới được thành lập. Tháng 5/1947, tại căn cứ địa Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương đã quyết định thành lập Văn phòng Thường vụ Trung ương Đảng (nay là Văn phòng Trung ương Đảng). Đây là bước chuyển đặc biệt quan trọng trong lịch sử phát triển của Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy cả nước. Cùng với sự phát triển của cách mạng, văn phòng cấp uỷ các cấp không ngừng trưởng thành, ngày càng thực hiện tốt hơn hai chức năng quan trọng là tham mưu giúp cấp ủy mà trực tiếp là giúp ban thường vụ và thường trực cấp ủy tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ cấp ủy và phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của cấp ủy. Ghi nhận những thành tích của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 29/01/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra thông báo quyết định lấy ngày 18/10/1930 là ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng, đồng thời là ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy Đảng.

Trải qua 93 năm đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến chống giặc ngoại xâm, xây dựng, bảo vệ đất nước và tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện theo định hướng xã hội chủ nghĩa, công tác tuyên giáo, tổ chức, dân vận, kiểm tra và văn phòng cấp ủy không ngừng được củng cố và phát triển. Được sự giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, động viên khích lệ của các cấp ủy và Bác Hồ, cùng thế hệ các đồng chí lãnh đạo của Đảng, hệ thống các cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng ngày càng trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn sinh động của quá trình cách mạng qua các thời kỳ và có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc.

Ở huyện nhà, ngay sau khi giành chính quyền, những đảng viên cộng sản đã bắt tay ngay vào việc củng cố tổ chức đảng để lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền nhân dân non trẻ. Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập gồm 5 đồng chí. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, phong trào cách mạng phát triển sâu rộng, toàn diện; cơ sở chính trị và lực lượng của Đảng phát triển nhanh chóng. Tháng 6/1947 Đảng bộ huyện được thành lập, đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Sau đó Ban Đảng vụ (nay là Ban Tổ chức Huyện uỷ) được thành lập. Ngày 27 tháng 01 năm 1961, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khoá IV) quyết định thành lập Ban Tuyên huấn Huyện uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; năm 1974 thành lập Trường Đảng huyện, năm 1988 sáp nhập Ban Khoa giáo, bộ phận Lịch sử Đảng, Ban Tuyên huấn thành Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; thực hiện Nghị quyết 8B của Ban Chấp hành Trung ương (khoá VI) “về đổi mới công tác quần chúng, tăng cường mối quan hệ giữa đảng với nhân dân”, tháng 10/1994 Ban Dân vận Huyện uỷ được thành lập.

Trong từng giai đoạn cách mạng, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai toàn diện các mặt công tác, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, được Trung ương, tỉnh tặng nhiều cờ, bằng khen và giấy khen. Trung tâm chính trị huyện được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất, Văn phòng Huyện uỷ được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba, Ủy ban kiểm tra được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba; Ban Tổ chức, Ban Dân vận được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hàng trăm lượt cán bộ đã được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư tưởng - Văn hóa”, "Vì sự nghiệp Tuyên giáo”, "Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng", "Vì sự nghiệp Dân vận", "Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng", “Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy”... Năm 2022, Văn phòng Huyện ủy được chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, các Ban xây dựng Đảng đều được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trung tâm chính trị huyện được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi “Nam Định 60 năm theo dấu chân Bác”,…

Trong năm 2023, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện uỷ đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ trên lĩnh vực được phân công phụ trách, làm tốt công tác tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, và công tác dân vận. Nhìn lại quá trình ra đời, phát triển qua các thời kỳ cách mạng, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện uỷ đã hình thành đội ngũ cán bộ trung thành tuyệt đối với Đảng, trung thực, khách quan, tận tuỵ với nhiệm vụ, đoàn kết, thống nhất khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Với niềm vinh dự tự hào, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận, Kiểm tra, Văn phòng cấp uỷ tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng Hải Hậu ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 242
  • Trong tuần: 2 526
  • Tất cả: 231420