image banner
Lễ kết nạp đảng viên Chi bộ 5

Buổi chiều ngày 21/5/2023 Chi bộ 5 long trọng tổ chức kết nạp đảng viên dịp 19/5/2023. Về dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí: Lê Văn Vụ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; tham dự buổi lễ có các đ.c đảng viên trong Chi bộ. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, đúng theo quy định của Điều lệ Đảng. Sau khi nghe đồng chí Đặng Thị Thu – Bí thư Chi bộ, thông qua Quyết định kết nạp đảng viên của Bna Thường vụ Huyện ủy, quần chúng ưu tú: Lê Thanh Tiền đọc lời tuyên thệ:

1. NguyÖn trung thµnh víi môc ®Ých, lý t­ëng c¸ch m¹ng cña §¶ng, cña B¸c Hå vÜ ®¹i; suèt ®êi phÊn ®Êu v× mét n­íc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa d©n giµu, n­íc m¹nh, d©n chñ, c«ng b»ng, v¨n minh.

2. Nghiªm chØnh thùc hiÖn C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ, §iÒu lÖ §¶ng, g­¬ng mÉu chÊp hµnh mäi chñ tr­¬ng, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch, chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, tuyÖt ®èi phôc tïng sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng.

3. Kh«ng ngõng phÊn ®Êu, rÌn luyÖn theo t­ t­ëng vµ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh, gi÷ v÷ng t­ c¸ch ®¶ng viªn, phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng; thùc hiÖn tù phª b×nh vµ phª b×nh, x©y dùng sù ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng; g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n; ph¸t huy d©n chñ vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n.

4. TÝch cùc häc tËp, rÌn luyÖn, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chÝnh trÞ, nghiÖp vô chuyªn m«n, phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®­îc giao.

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Lê Văn vụ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho đ.c đảng viên mới. Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:  

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 119
  • Trong tuần: 2 491
  • Tất cả: 213108